Rodinný dům na Hlínách, Baška

2022

Projekt řeší novostavbu rodinného domu a související infrastruktury na základě architektonické studie Ing. Arch. Jan Kraut. Dům je umístěn na pozemcích 1123/137, 1123/138, 1123/139, 1094 v k.ú. Kunčičky u Bašky. Jedná se o novostavbu, stavbu trvalého charakteru, s účelem užívání individuální bydlení. Obsahem stavby je dvoupodlažní, nepodsklepený dům s užitným podkrovím, související budova domácí dílny a skladu související zpevněné plochy, nový sjezd na komunikaci, žumpa, přípojka NN elektro - domovní část a NN část z HDS na sloupu do ER, přípojka vody, domovní rozvod vody z RD do dílny, dešťová kanalizace včetně retenční jímky a vsakovacího průlehu na pozemku investora, oplocení. Sloup NN s pojistkovou skříní HDS je umístěn na pozemku investora.